หน้าหลัก   |   ข่าวสารและกิจกรรม   |   ข้อมูลบุคลากร   |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม   |   ปฏิทินกิจกรรม   |   จัดการฐานข้อมูล  
     ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์
  ประวัติความเป็นมา
  ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ
  แนวทางการให้บริการ
  โครงสร้างองค์กร
  ติดต่อเรา
  บุคลากร
     บุคลากร
     กิจกรรม/การฝึกอบรม
     ผลผลิตงานฟาร์ม
  ยางพารา
  สุกร
  โคเนื้อ
     การสั่งจอง / สั่งซื้อผลผลิต
     กิจกรรม
     แบบฟอร์มต่างๆ
     ลิงค์วิทยาเขต
  ศูนย์กลาง มทร. อีสาน
  วิทยาเขตขอนแก่น
  วิทยาเขตสกลนคร
  วิทยาเขตสุรินทร์
     ลิงค์คณะ
  คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรมเกษตร
  คณะเทคโนโลยีสังคม
     หน่วยงานในวิทยาเขต
  งานพัฒนานักศึกษา
  งานวิทยบริการฯ
  งานบริหารและการคลัง
  งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์

                       
ประวัติความเป็นมา
         ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ตั้งอยู่ที่ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เป็นกองงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 
พื้นที่ของศูนย์ฯได้รับการจัดสรรจากนิคมสร้างตนเองเขื่อนลำปาว กรมประชาสงเคราะห์ 
กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2511 จำนวน 3,000 ไร่ ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมกาฬสินธุ์  
เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปลูกหญ้า เลี้ยงสัตว์และปลูกพืชสำหรับฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียน
เกษตรกรรม โดยตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า “ไร่ฝึกภูสิงห์ ” ประมาณปี 2522 ไร่ฝึกภูสิงห์
ได้คืนที่ดินแก่กรมประชาสงเคราะห์จำนวน 1,800 ไร่ และกรมประชาสงเคราะห์ได้
จัดสรรที่ดินจำนวน 800 ไร่ แก่สถานีพืชอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ กรมปศุสัตว์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ทำให้ไร่ฝึกภูสิงห์เหลือพื้นที่ จำนวน 1,200 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่แปลง
ที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน ศูนย์ฯได้ผ่านการเปลี่ยนชื่อมาแล้วจำนวน 2 ครั้งเพื่อให้การปฏิบัติ
งานของไร่ฝึกภูสิงห์สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับในแต่ละช่วงเวลา คือครั้งแรกเมื่อปี 
พ.ศ. 2534 เป็น “ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาชีพภูสิงห์" และครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2547 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาชีพภูสิงห์ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์” 
ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 
           ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์มีภารกิจสำคัญ 4 ด้านคือ สร้างและ
สนับสนุนงานวิจัยทางเกษตร การฝึกอบรมและบริการวิชาการอาชีพเกษตรกรรม 
การพัฒนางานฟาร์มเชิงธุรกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภารกิจด้าน
การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐละเอกชน เพื่อให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของศูนย์คือ มุ่งมั่นผลิตงานวิจัยและให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเกษตร
ของอีสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของเกษตรกร โดยมีเป้าหมาย
สำคัญคือ การเป็นศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่มีความเข้มแข็งด้าน
วิชาการ การบริการ ที่สามารถให้ประชาชนเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต นอกจากภารกิจ
สำคัญของศูนย์ฯ จะมุ่งเน้นไปในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรแล้ว ศูนย์ฯ 
ยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเนื่องจากตั้งอยู่หลังเขื่อนลำปาว เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกด้วย

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์ได้มุ่งมั่นและพัฒนา
มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศในด้านการ
วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนสืบไป